Apele oraz listy redakcji i przy­jaciół


List otwarty publicystów w obronie wolności głoszenia poglądów niezgodnych z dogmatyką naukową oraz medyczną

W ostat­nich tygod­ni­ach w niek­tórych medi­ach wszczęto bru­talną nagonkę na autora książki UKRYTE TER­APIE. Czego ci lekarz nie powie Jerzego Ziębę. Jej kul­mi­na­cyjnym akcen­tem stał się tzw. „List protes­ta­cyjny” rozesłany 14 kwiet­nia 2016 r. przez grupę dzi­en­nikarzy zaj­mu­ją­cych się tem­atyką zdrowia, medy­cyny i nauki do rek­torów wyższych uczelni, w którym doma­gają się oni nieu­dostęp­ni­a­nia aka­demic­kich sal na sem­i­naria, wykłady i spotka­nia z J. Ziębą.

Czy­taj więcej…

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.