Chińska „piramida oczu”

O odkryciu w prow­incji Shaanxi piramidy schod­kowej, której powierzch­nia pod­stawy wynosi aż 24 hek­tary, poin­for­mowało cza­sopismo arche­o­log­iczne Antiq­uity.


Budowla zna­j­duje się w obrę­bie ruin miasta — swego czasu jed­nego z najwięk­szych na świecie, położonego w powiecie Shenmu, na obszarze Wyżyny Lessowej — kole­bki chińskiej cywiliza­cji. Arche­olodzy nie wiedzą, jak brzmi­ała pier­wotna nazwa tego grodu i określają go umownie mianem Shi­mao. Ich zdaniem miasto założono ok. 4300 lat temu; przy­czyny jego upadku nie są znane.

Shi­mao było w całości otoc­zone grubymi na ok. 2,5 m murami obron­nymi. Zna­j­du­jące się na jego tere­nie wzniesie­nie przez długi czas arche­olodzy uznawali za forty­fikację wchodzącą w skład prze­b­ie­ga­jącego w pobliżu Wielkiego Muru. Po dokład­niejszych bada­ni­ach okazało się jed­nak, że to znacznie starsza kon­strukcja, będąca de facto 70-​metrową piramidą schod­kową, składa­jącą się z 11 stopni. Jest ona tak potężna, że na jej szczy­cie funkcjonowało osiedle dla elit, z bogato wyposażonymi pała­cami, wielkim zbiornikiem na wodę oraz warsz­tatami artys­tów i rzemieśl­ników. Bramy wejś­ciowej do piramidy strzegły odrębne mury, stąd wniosek, że nie wszyscy mieszkańcy mieli do niej dostęp.

Do charak­terysty­cznych cech budowli można zal­iczyć zdo­bi­enia wyko­nane w postaci styl­i­zowanych oczu oraz wiz­erunków chimer. Mogły one nadawać piramidzie spec­jalne znacze­nie religi­jne, a przede wszys­tkim potę­gowały doz­na­nia wiz­ualne u zgro­mad­zonych wokół niej osób - można przeczy­tać w artykule zamieszc­zonym w Antiq­uity. Poza tym w Shi­mao natrafiono na ślady składa­nia ofiar z ludzi.

Choć o ist­nie­niu chińs­kich piramid (w więk­szości będą­cych trape­zoidal­nymi kurhanami) Europe­jczycy wiedzieli od co najm­niej XVIII w., temat ten jeszcze do niedawna wzbudzał wiele kon­trow­er­sji. Dlaczego tak się dzi­ało? Ponieważ przez dekady znaczna część kraju pozostawała niedostępna dla turys­tów, jak też badaczy spoza Państwa Środka. Najwięk­szą cieka­wość wzbudzała słynna Biała Piramida, którą w cza­sie II wojny świa­towej widy­wali prze­latu­jący nad Shaanxi amerykańscy piloci. Dziś przyj­muje się, że obser­wowali oni kom­pleks Maol­ing, gdzie wznosi się wysoki na 47 m grobowiec cesarza Han Wudi, żyjącego na przełomie II i I w. p.n.e. Wiele uwagi chińskim piramidom i innym zagad­kom arche­o­log­icznym kraju poświę­cił niemiecki pis­arz Hartwig Haus­dorf, którego książki cieszyły się dużą pop­u­larnoś­cią także u nas.

Więcej

Sko­men­tuj na naszej grupie dyskusyjnej (Facebook)

Ara­bia Saudyjska: zagad­kowe for­ma­cje na pustyni

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.