Argentyna: Przypadki teleportacji na drodze nr 5

Jazda czwartym odcinkiem drogi kra­jowej nr 5, łączącej Trenque Lauquen i Santa Rosa, może zakończyć się nagłym przeskok­iem o wiele kilometrów


10/​2018

Zdarzenia, pod­czas których dochodzi do nagłego przemieszczenia się w przestrzeni samo­chodów (zarówno osobowych jak i ciężarowych) nie zna­j­dują naukowego wyjaśnienia. Także w kon­frontacji z tego rodzaju fak­tami badacze zaj­mu­jący się fenom­e­nami z pogranicza rozkładają ręce. Tym­cza­sem lista przy­pad­ków tele­por­tacji na wspom­ni­anej drodze jest naprawdę długa.

Najwięcej zgłoszeń napłynęło między sty­czniem a grud­niem 2012 r. Później zjawisko ustało, a relacje na jego temat przes­tały intere­sować media. Jedno jest pewne: tele­por­tacje naprawdę miały tam miejsce, jed­nak ci, którzy ich doświad­czyli niechęt­nie o tym opowiadają.

Luis Bur­gos z orga­ni­za­cji Inves­ti­gadores de Campo Ovni Unidos (ICOU) uważa, że to charak­terysty­czna cecha dla drogi nr 5 (łączącej prow­incje La Pampa i Buenos Aires), w rejonie której przez lata dochodz­iło do licznych spotkań z UFO, choć brak jed­noz­nacznych przesłanek pozwala­ją­cych łączyć oba te zagad­kowe zjawiska.

Przeglą­daj spis treści numeru 10/​2018 lub zamów wer­sję elek­tron­iczną

- Wspom­ni­ana droga i inne obszary w prow­incji La Pampa bez wąt­pi­enia „przy­cią­gają” niezi­den­ty­fikowane obiekty lata­jące. Naj­ciekawszy jest jed­nak fenomen tele­por­tacji – powiedział Bur­gos w roz­mowie z dzi­en­nikiem Diario Pop­u­lar.

Badacz, kieru­jący również Argen­tyńską Fun­dacją Ufo­log­iczną (FAO), jaka zaj­mowała się wieloma zdarzeni­ami w sąsiedztwie wspom­ni­anego odcinka drogi, uważa, że mimo zgro­mad­zonych infor­ma­cji, trudno wyjaśnić

co się tam dzieje

Świad­kowie tele­por­tacji mówią o wraże­niu zgu­bionego czasu (ang. miss­ing time). Objawia się on tym, że kierowcy lub pasażerowie aut tracą niespodziewanie przy­tom­ność, a kiedy ją odzyskują, zna­j­dują się w innym miejscu, nie pamię­ta­jąc, co się z nimi działo…

To jedynie frag­ment artykułu. Pełną wer­sję przeczy­tasz w 10/​2018 dostęp­nym także jako e-​wydanie.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.