Syndrom gasnącej świecy

Zdarza się, że osoby w ter­mi­nal­nym sta­dium choroby doz­nają nagłej, nieoczeki­wanej poprawy stanu zdrowia. To cud­owne polep­sze­nie, nazy­wane syn­dromem gas­nącej świecy, nie wróży niczego dobrego i stanowi syg­nał zbliża­jącej się śmierci.


Zjawisko znane jest od niepamięt­nych cza­sów, jed­nak uczeni nie poświę­cili mu dotąd wiele uwagi. Dopiero w 2009 r. otrzy­mało ono ofic­jalną naukową nazwę: ter­mi­nal lucid­ity (skrót. TL, pol. — jas­ność umysłu w stanie ter­mi­nal­nym), którą stworzył niemiecki biolog dr Michael Nahm. Wyjaś­nia on, że TL nie należy mylić z wiz­jami przedśmiert­nymi, gdy umier­a­jący widzą zmarłych blis­kich, ani też z wys­tępu­jącą przed zgonem nad­pobudli­woś­cią, charak­teryzu­jącą się niepoko­jem i utratą kon­taktu z otoczeniem.

Zjawisko odzyska­nia sprawności fizy­cznej oraz intelek­tu­al­nej wys­tępuje u ok. 10 pro­cent umier­a­ją­cych i jest doskonale znane np. per­son­elowi hos­picjów. Pac­jenci nabier­ają energii, zaczy­nają roz­maw­iać, nawet jeżeli wcześniej byli niekon­tak­towi, i nierzadko wstają z łóżka, powraca­jąc do codzi­en­nych zajęć.

⇒ Grud­niowy numer „Niez­nanego Świata”. Sprawdź, o czym piszemy…

Z punktu widzenia nauki stanowi to tajem­nicę, tym bardziej, że TL obser­wowano u osób z demencją, chorych psy­chicznie, z nowot­worami mózgu i po udarach, co zasady utrud­nia lub wręcz uniemożli­wia powrót do nor­mal­nych czyn­ności intelek­tu­al­nych. Nahm przy­tacza niewiary­godną his­torię 91-​letniej kobi­ety, cier­piącej na chorobę Alzheimera.

- Nie było z nią kon­taktu od około pię­ciu lat, nie rozpoz­nawała też swo­jej córki ani innych członków rodziny. Jed­nakże pewnego wiec­zora zaczęła nor­mal­nie roz­maw­iać, opowiada­jąc córce o swoim stra­chu przed śmier­cią i prob­lemach, jakie miała. (…) Zmarła kilka godzin później.

Dr Michael Nahm dodaje, że ok. 42 pro­cent ludzi, u których nastąpił prze­błysk, umiera jeszcze tergo samego dnia, pozostali najpóźniej w ciągu tygod­nia. Neu­rolodzy nie potrafią wyjaśnić, co za tym się kryje. Inny badacz tego zjawiska, prof. Alexan­der Batthyany z Wied­nia pyta, czy ter­mi­nalna jas­ność umysłu nie stanowi przy­pad­kiem dowodu na to, że chory mózg zaćmiewa nieza­leżną od niego świado­mość, jaka na krótko przed zgonem dokonuje sep­a­racji od ciała, o czym mogą świad­czyć także inne doz­na­nia z pogranicza śmierci.

Więcej

Medy­tacja prze­pustką… w zaświaty

Bel­go­wie zbadali sta­dia śmierci klin­icznej

Japońskie bada­nia nad wiz­jami z łoża śmierci

Przy­darzyło Ci się coś niezwykłego? Napisz do nas: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.