Redakcja "Nieznanego Świata"

Infor­ma­cje na temat redakcji i współpra­cown­ików

Redak­tor naczelny i właś­ci­ciel tytułu: Marek Rymuszko
Zastępcy redak­tora naczel­nego: Woj­ciech Chudz­iński i Piotr Cielebiaś
Sekre­tarz redakcji: Anna Grabska-​Walczuk
Kierownik Dzi­ału Łączności z Czytel­nikami: Bar­bara Dyga


Prezes i redak­tor naczelny wydawnictwa: Anna Ostrzy­cka
Dyrek­tor ds. handlu i mar­ketingu: Tomasz Durlak
Redakcja strony inter­ne­towej oraz fan­page na Face­booku: Piotr Cielebiaś i Tomasz Durlak
Wydanie elek­tron­iczne: Tomasz Durlak

Kierownik dzi­ału reklamy: Agnieszka Nowakowska
Sekre­tarz: Piotr Stranc


Stale współpracują:
dr Danuta Adamska-​Rutkowska, dr Kiyoshi Amamiya (Japonia), Dorota Atmad­jian (Liban), Piotr Bajko, Ewa Banaszkiewicz, Robert Berna­tow­icz, Maciej J. Pike-​Bieguński, lek. med. Paweł Błaszczyszyn, Mar­cus Bon­gart (Szwecja), dr Kaz­imierz Borkowski (redak­cyjny kon­sul­tant ds. astronomii), dr Włodz­imierz Borzęcki, Robert Buchta, Bar­bara & Janusz Bukowski (Szwecja), lek. med. Krzysztof Chudz­iński, Zbig­niew Ciborowski (col­lage fot.), Scott Cor­rales (USA), Irena Cza­jkowska (Niemcy), Bożena Suwińska-​Daniluk & Andrzej Daniluk, Piotr Der­en­tow­icz, Ewa Dereń, Jędrzej Fijałkowski, Dorota Frątczak, Tomasz J. Gałązka (fot.), lek. med. Eustachiusz Gadula, Ryszard Gąsierkiewicz, Grażyna Gerlicz-​Silly (Francja), lek. med. Hanna Głow­ińska, Arka­diusz Grze­gorzak (Hisz­pa­nia, Wyspy Kanaryjskie), dr Woj­ciech Grze­lak (Repub­lika Ałtaj, Fed­er­acja Rosyjska), Katarzyna & Ronny Hård (Szwecja), Vadim K. Ilin (Rosja), Krzysztof Jack­owski, Wiesław Jankiewicz (col­lage fot.), Jakub Jasiński, dr Miloš Jesen­ský (Słowacja), dr Jarosław Jeździkowski (Brazylia), Jerzy Kałucki, Renata Kamińska, Krzysztof Kamiński, Maciej Kaniewski (USA), Tomasz Kierzkowski, Tomasz Kil­ian, lek. med. Tomasz Kokoszczyński, lek. med. Janusz Kołodziejczyk, Leoka­dia Komaiszko (Bel­gia), Dorota Konieczka (Aus­tria), Adam Kot (grafika komp.), Andrzej Kotowiecki, Krystyna Kruczyńska, dr n. med. Krzysztof Krupka, Maciej Kuczyński, Hen­ryk Kuglarz (fot.), Joanna Lam­parska, Jan­ina Lampert-​Smak, Mirosław Laszczak, Robert K. Leś­ni­akiewicz, Anna Lorek (Hisz­pa­nia), Andrzej Malek (Repub­lika Połud­niowej Afryki), Andrzej Maria Mar­czewski, Leszek Matela, Janusz Materne, lek. med. Jacek Mat­lak, Tadeusz Meszko (kon­sul­tacja graficzna), Andrzej Mis­zczak, Grażyna Niedziel­ska (Nor­we­gia), Alicja Niedźwiecka, Piotr Nizioł (grafika), Maria Nowak, Prze­mysław Nowakowski, Tadeusz Oszub­ski, Joanna Pawłow­icz, lek. med. Walde­mar Pawłowski, Alek­san­dra Piaś­cik, dr Piotr Piotrowski, Andrzej Wik­tor Polakowski, Paweł Poło­necki, Jerzy Prokopiuk, Mag­dalena Prze­bięda (col­lage fot.), Bożena Przy­jem­ska (Kanada), Izabela Ptak-​Marczewska, Katarzyna Red­mer­ska, dr Jerzy Rejmer (Szwa­j­caria), Andre Rogala (Holan­dia), Maria Rojek, Janusz Rygiel­ski (Aus­tralia), Bro­nisław Rzepecki, Roman Rzepka, Ilona Sło­jew­ska, dr Sła­womir Sówka (Aus­tria), Joel Stern (USA), dr Mał­gorzata Stępień, dr Mał­gorzata Szafrańska, lek. med. Dar­iusz Szmidt, Andrzej Szmili­chowski (Szwecja), Grze­gorz Szy­mański, Jarosław Ściślak, Zbig­niew Święch, Mieszko Tyszkiewicz (Szwecja), Jan­ina Sodolska-​Urbańska & Woj­ciech Urbański, Jan Maria Wad­owski, Mar­ian Wasilewski (USA), Zofia Weaver (Wielka Bry­ta­nia), prof. dr Leszek Weres, Urszula Węgrzyk, Krystyna Wiec­zorek, Igor Witkowski, Walde­mar Wodzyński (redak­cyjny kon­sul­tant ds. radi­estezji), dr n. wet. Bogu­mił Wojnowski, Renata Wybier­al­ska, lek. med. Robert Zawiślak-​Zarzycki (Hisz­pa­nia), Alek­san­dra Zdro­jew­ska, Jerzy Zięba, Marek Żelkowski, a także: EDGE SCI­ENCE (USA), DARK­LORE (USA), FORTEAN TIMES (Wielka Bry­ta­nia), IL GIOR­NALE DEI MIS­TERI (Włochy), JOUR­NAL OF THE SOCI­ETY FOR PSY­CHI­CAL RESEARCH (Wielka Bry­ta­nia), KALE­J­DOSKOP NOL (Rosja), NEW DAWN (Aus­tralia), SKRYTE SKU­TOC­NOSTI (Czechy), THE UFO RESEARCHER (Japonia), UFO­MAGAZIN (Słowacja), Radio PARA­NOR­MAL­IUM, FUN­DACJA NAU­TILUS, ZWÓJ JERE­MI­ASZA (Miami, Flo­ryda, USA), por­tal inter­ne­towy INFRA (http://​www​.infra​.org​.pl/), por­tal zmi​any​naziemi​.pl, TYGOD­NIK POL­SKI (Australia).

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.