Polityka prywatności - Regulamin newslettera

Poli­tyka pry­wat­ności ser­wisu www.nieznanyswiat.pl — Reg­u­lamin newslet­tera

Drogi Użytkown­iku!

Dbamy o Twoją pry­wat­ność i chcemy, abyś w cza­sie korzys­ta­nia z naszych usług czuł się kom­for­towo. Dlat­ego też poniżej prezen­tu­jemy Ci najważniejsze infor­ma­cje o zasadach przetwarza­nia przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cook­ies, które są wyko­rzysty­wane przez nasz ser­wis www​.niez​nanyswiat​.pl. Infor­ma­cje te zostały przy­go­towane z uwzględ­nie­niem RODO, czyli ogól­nego roz­porządzenia o ochronie danych.


ADMIN­IS­TRA­TOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Wydawnictwo „NIEZ­NANY ŚWIAT” Marek Rymuszko, Anna Ostrzycka-​Rymuszko spółka jawna z siedz­ibą pod adresem ul. Kielecka 28/​2, 02530 Warszawa, wpisaną do Kra­jowego Rejestru Sądowego — rejestru przed­siębior­ców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZA­WIE, XX WYDZIAŁ GOSPO­DAR­CZY KRA­JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkown­ika, zosta­niesz popros­zony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem ser­wisu i świad­cze­niem usług w nim ofer­owanych („Usługi”).

Cel przetwarza­nia:

W zależności od tego, na co się zde­cy­du­jesz, może to być:

 • przesyłanie newslet­tera

Pod­stawa przetwarzania:

 • nasz prawnie uza­sad­niony interes, pole­ga­jący na przesyła­niu newslettera

Podanie danych:

 • dobrowolne.

Skutek niepo­da­nia danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możli­wości otrzymy­wa­nia infor­ma­cji o pro­moc­jach czy ofer­tach spec­jal­nych, ofer­owanych w Sklepie

Możli­wość cofnię­cia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnię­cia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZA­NIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu pod­stawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprze­ciw wobec przetwarza­nia Twoich danych osobowych

- w zależności od tego, co ma zas­tosowanie w danym przy­padku i co nastąpi najpóźniej.

BEZ­PIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarza­jąc Twoje dane osobowe sto­su­jemy środki orga­ni­za­cyjne i tech­niczne zgodne z właś­ci­wymi przepisami prawa, w tym sto­su­jemy szyfrowanie połączenia za pomocą cer­ty­fikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich spros­towa­nia,
 • usunię­cia,
 • ograniczenia przetwarza­nia,
 • żąda­nia prze­niesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowol­nym momen­cie sprze­ciwu wobec przetwarza­nia Twoich danych:
  * z przy­czyn związanych z Twoją szczególną sytu­acją – wobec przetwarza­nia doty­czą­cych Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uza­sad­nionych intere­sach real­i­zowanych przez admin­is­tra­tora),
  * jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby mar­ketingu bezpośred­niego, w zakre­sie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim mar­ketingiem bezpośrednim.

Skon­tak­tuj się z nami, jeśli chcesz sko­rzys­tać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niez­god­nie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz ser­wis, jak więk­szość wit­ryn inter­ne­towych, korzysta z tzw. plików cook­ies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisy­wane w pamięci Two­jego urządzenia (kom­put­era, tele­fonu, itd.)
 • umożli­wiają Ci, m.in., korzys­tanie ze wszys­t­kich funkcji serwisu
 • nie powodują zmian w ustaw­ieni­ach Two­jego urządzenia

Korzys­ta­jąc z odpowied­nich opcji Two­jej przeglą­darki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies
 • blokować wyko­rzys­tanie plików cook­ies w przyszłości

W tym ser­wisie ciasteczka wyko­rzysty­wane są w celu:

 • zapamię­ty­wa­nia infor­ma­cji o Two­jej sesji
 • statysty­cznym
 • udostęp­ni­a­nia funkcji serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cook­ies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Two­jej przeglą­darce, możesz sko­rzys­tać z pliku pomocy Two­jej przeglą­darki. Z infor­ma­c­jami na ten temat możesz zapoz­nać się wciska­jąc klaw­isz F1 w przeglą­darce. Pon­adto odpowied­nie wskazówki zna­jdziesz na następu­ją­cych pod­stronach, w zależności od przeglą­darki, której używasz:

Więcej infor­ma­cji o ciasteczkach zna­jdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/​ODBIORCY DANYCH

Korzys­tamy z usług pod­miotów zewnętrznych, którym mogą być przekazy­wane Twoje dane. Poniżej zna­j­duje się lista możli­wych odbior­ców Twoich danych:

 • dostawca opro­gramowa­nia potrzeb­nego do prowadzenia serwisu
 • odpowied­nie organy pub­liczne w zakre­sie, w jakim Admin­is­tra­tor jest zobow­iązany do udostęp­nienia im danych

KON­TAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz sko­rzys­tać ze swoich uprawnień doty­czą­cych danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapy­tać o coś związanego z naszą Poli­tyką Prywatności?

Napisz na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Reg­u­lamin newslet­tera — www​.niez​nanyswiat​.pl

§ 1 DEFINICJE

Newslet­ter – nieod­płat­nie świad­c­zona drogą elek­tron­iczną usługa, dzięki której Usłu­go­b­iorca może otrzymy­wać od Usłu­go­dawcy drogą elek­tron­iczną uprzed­nio zamówione wiado­mości doty­czące dzi­ałal­ności miesięcznika „Niez­nany Świat”, w tym infor­ma­cje o ofr­tach, pro­moc­jach oraz nowoś­ci­ach w Sklepie.
Sklep – sklep inter­ne­towy Niez­nany Świat prowad­zony przez Usłu­go­dawcę pod adresem https://​niez​nany​.pl
Usłu­go­dawca — Wydawnictwo „NIEZ­NANY ŚWIAT” Marek Rymuszko, Anna Ostrzycka-​Rymuszko Spółka jawna z siedz­ibą pod adresem ul. Kielecka 28/​2, 02530 Warszawa, wpisaną do Kra­jowego Rejestru Sądowego — rejestru przed­siębior­ców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZA­WIE, XX WYDZIAŁ GOSPO­DAR­CZY KRA­JOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000100456, NIP 5212631280, nr REGON 012767703.
Usłu­go­b­iorca — każdy pod­miot korzys­ta­jący z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usłu­go­b­iorca może dobrowol­nie sko­rzys­tać z usługi Newsletter.
 2. Dla sko­rzys­ta­nia z usługi Newslet­ter niezbędne jest urządze­nie z przeglą­darką inter­ne­tową w najnowszej wer­sji, obsługu­jącą JavaScript oraz pliki cook­ies, z dostępem do sieci Inter­net oraz akty­wne konto e-​mail.
 3. Wiado­mości e-​mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-​mail podany przez Usłu­go­b­iorcę w momen­cie zapisy­wa­nia się do Newslettera.
 4. Usłu­go­b­iorca, w celu zawar­cia umowy i zapisa­nia się do usługi Newslet­ter, w pier­wszym kroku podaje w przez­nac­zonym do tego miejscu w Ser­wisie swój adres e-​mail, na który chce otrzymy­wać wiado­mości przesyłane w ramach Newslet­tera. Następ­nie, na podany w pier­wszym kroku adres e-​mail, Usłu­go­dawca wyśle Usłu­go­b­iorcy wiado­mość wery­fiku­jącą adres e-​mail, w której zna­jdzie się link do potwierdzenia przez Usłu­go­b­iorcę woli zapisa­nia się do Newslet­tera. Po potwierdze­niu przez Usłu­go­b­iorcę woli zapisa­nia się do Newslet­tera zostaje zawarta umowa o świad­cze­nie usługi, a Usłu­go­dawca rozpocznie jej świad­cze­nie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiado­moś­ci­ach wysyłanych w ramach Newslet­tera będzie zna­j­dować się infor­ma­cja o możli­wości wyp­isa­nia się z niego, a także link do wyp­isa­nia się.
 6. Usłu­go­b­iorca może wyp­isać się z Newslet­tera, bez podawa­nia przy­czyny i ponoszenia jakichkol­wiek kosztów, w każdym momen­cie, korzys­ta­jąc z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyła­jąc wiado­mość na adres e-​mail Usłu­go­dawcy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..
 7. Sko­rzys­tanie przez Usłu­go­b­iorcę z linka do wyp­isa­nia się z Newslet­tera lub wysłanie wiado­mości z żądaniem wyp­isa­nia z Newslet­tera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakre­sie świad­czenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia rekla­ma­cyjne doty­czące Newslet­tera należy zgłaszać Usłu­go­dawcy na adres e-​mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript..
 2. Usłu­go­dawca usto­sunkuje się do rekla­macji w ter­minie 14 dni od otrzy­ma­nia zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych przekazanych przez Usłu­go­b­iorcę pod­czas korzys­ta­nia z Newslet­tera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usłu­go­b­iorcy przetwarzane są na pod­stawie umowy i w celu jej real­iza­cji, zgod­nie z zasadami określonymi w ogól­nym roz­porządze­niu Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące przetwarza­nia danych przez Sprzedawcę zaw­iera poli­tyka pry­wat­ności zamieszc­zona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usłu­go­dawca zas­trzega sobie prawo do zmi­any niniejszego reg­u­laminu tylko z ważnych przy­czyn. Jako ważną przy­czynę rozu­mie się konieczność zmi­any reg­u­laminu spowodowaną mod­ern­iza­cją usługi Newslet­ter lub zmi­aną przepisów prawa, mającą wpływ na świad­cze­nie usługi przez Usługodawcę.
 2. Infor­ma­cja o planowanej zmi­anie reg­u­laminu zostanie wysłana na adres e-​mail Usłu­go­b­iorcy podany w momen­cie zapisy­wa­nia się do Newslet­tera co najm­niej na 7 dni przed wprowadze­niem zmian w życie.
 3. W przy­padku gdy Usłu­go­b­iorca nie sprze­ciwi się planowanym zmi­anom do chwili wejś­cia ich w życie, przyj­muje się, że akcep­tuje je.
 4. W przy­padku braku akcep­tacji dla planowanych zmian, Usłu­go­b­iorca powinien wysłać infor­ma­cję o tym na adres e-​mail Usłu­go­dawcy: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript., co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świad­cze­nie usługi z chwilą wejś­cia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostar­czanie przez Usłu­go­b­iorcę treści o charak­terze bezprawnym.

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.