Przeglą­daj tem­aty z poprzed­nich numerów (dostępne frag­menty publikacji)


W szponach elektrosmogu

Zaprezen­towane w lat­ach 80-​tych ub. wieku wyniki badań nad dzi­ałaniem kancero­gen­nym pól elek­tro­mag­ne­ty­cznych wydają się wskazy­wać na zwięk­szone ryzyko zachorowa­nia na niek­tóre posta­cie chorób nowot­worowych u osób mieszka­ją­cych w pobliżu linii przesyłowych lub trans­for­ma­torów. Ale jest też inni niepoko­jący prob­lem: odd­zi­ały­wa­nia wspom­ni­anych pól na funkcjonowanie naszego mózgu.

Frag­ment artykułu z numeru 8/​2018

Katastrofa tunguska: 110 lat później

W 110. rocznicę słyn­nego wydarzenia przyglą­damy się jego nadal niewy­jaśnionym aspek­tom oraz innym, podob­nym incy­den­tom na świecie, nazy­wanym przez naukow­ców małymi tun­guskami. Najwięcej emocji budzi pytanie, co się stanie, jeżeli do podob­nej eksplozji dojdzie kiedyś nad gęsto zalud­nionym obszarem

Frag­ment artykułu z numeru 7/​2018

W sprzedażyNewsletter

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.