Świadomy styl życia i odży­wianie warunk­iem zdrowia w kra­jach rozwinię­tych prze­mysłowo (16.01.2019, KGNŚ, Warszawa)

Dowiedz się więcej o spotka­niu…

Ważną postacią w dzie­jach myślo­grafii — czyli zdol­ności do utr­wala­nia treści myśli na kliszy fotograficznej, był Japończyk, Masuaki Kiy­ota. Ekspery­menty z nim przeprowadzali Wal­ter i Mary Jo Uphoff

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2019

W 2018 r. otrzy­mal­iśmy kilka ciekawych zdjęć prezen­tu­ją­cych niezi­den­ty­fikowane obiekty lata­jące. Trzy przy­padki zain­tere­sowały nas szczegól­nie. Z pytaniem, co przed­staw­iają te fotografie, zwró­cil­iśmy się do zaprzy­jaźnionych ufologów

Frag­ment artykułu z numeru 3/​2019

Strona korzysta z plików cook­ies w celu real­iza­cji usług i zgod­nie z Poli­tyką pry­wat­ności. Możesz określić warunki prze­chowywa­nia lub dostępu do plików cook­ies w Two­jej przeglą­darce. Więcej infor­ma­cji w Poli­tyce pry­wat­ności.